Prevádzka v čase letných prázdnin

15.06.2021 09:42

Oddelenie školstva MMK konzultovalo dňa 14. 6. 2021 s RÚVZ v Košiciach podmienky prevádzky materských škôl v čase letných prázdnin. RÚVZ vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii prehodnotil stanovisko k prevádzke materských škôl. Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021.

 

Náhradné materské školy v čase prázdnin budú k dispozícii prioritne pre deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa. Na základe odporúčania RÚVZ je potrebné obmedziť presuny detí v rámci materských škôl a prihlasovanie detí do náhradných materských škôl sa má považovať ako nevyhnutnosť (nie ako samozrejmosť), keďže pandemická situácia nepominula len sa zlepšila.

 

Počas prázdnin RÚVZ odporúča sprísniť ranný filter, deti z materskej školy, pre ktorú je Vaša MŠ náhradná podľa možností zaradiť do samostatnej triedy. Deti v rámci tried nepresúvať a nespájať, dodržiavať izoláciu skupín, pri akýchkoľvek príznakoch ochorenia má rodič kontaktovať detského pediatra.

Naša materská škola bude v prevádzke od 02.08.2021, prosím rodičov, aby prípadný záujem nahlásili do 25.06.2021