Obnovenie školského vyučovania

24.02.2021 16:29

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.02.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach, mesto Košice, ako zriaďovateľ MŠ

obnovuje vyučovanie v materských školách od 01.03.2021 za podmienok uvedených v materiáli  " Návrat do škôl 2021" a príslušných príloh

Všetky podrobnosti nájdete na stránke:

www.minedu.sk / návrat do škôl 2021

1. Podmienkou návratu dieťaťa do MŠ je negatívny test 1 zákonného zástupcu  NIE starší ako 7 dní, ktorým sa preukáže pri vstupe do MŠ, alebo potvrdenie o výnimke z testovania, či prekonaní COVID u.

Dňa 27.02.2021 / sobota / je možnosť otestovať sa v ZŠ Abovská. V tento deň v čase od 9,00 do 11,00 sa budú testovať LEN rodičia  / 1 zákonný zástupca/a zamestnanci MŠ. Verejnosť je z testovania v tento deň vylúčená

POZOR !!! Ak budú do materskej školy chodiť striedavo zákonní zástupcovia dieťaťa, budeme požadovať preukázanie sa platným potvrdením o negatívnom teste, výnimke z testovania, či prekonaní COVIDu každej osoby, ktorá po dieťa príde, alebo ho do MŠ  privedie

V prípade, že sa nebudete vedieť preukázať pri vstupe do objkektu, budeme postupovať podľa platných nariadení.

Je potrebné uvedomiť si vážnosť situácie, nezľahčovať ju a pristupovať k plneniu nariadení s plnou vážnosťou.

2. Vyplnené Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktoré je zverejnené na našej stránke.